Profil kancelárie


JUDr. Ľubomír Kuboš

Zakladateľ advokátskej kancelárie, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, registračné číslo: 6589.

Absolvoval denné štúdium práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a následne na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave rigorózne konanie v študijnom odbore obchodné právo s doplnkovým predmetom občianske právo.

Rozsiahle praktické skúsenosti nadobudol počas výkonu praxe advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii JUDr. Milana Trnovského v Liptovskom Mikuláši a v advokátskej kancelárii JUDr. Miroslavy Bobíkovej v Dolnom Kubíne.

Jazykové znalosti: anglický, nemecký a ruský jazyk.