Oblasti právnej praxe


Advokátska kancelária poskytuje právne služby svojim klientom vo všetkých oblastiach práva, príkladmo však uvádzame niektoré oblasti právnej praxe:

 

obchodné právo:

komplexné právne poradenstvo v obchodnoprávnych veciach vrátane vypracovania právnych rozborov, zmlúv a ostatných dokumentov, vymáhania pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov s dôrazom na vymáhanie peňažných pohľadávok v cezhraničných sporoch zjednodušeným a zrýchleným konaním o európskom platobnom rozkaze v rámci členských štátov Európskej únie a zastupovania klientov v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej moci ako i pri rokovaniach s inými účastníkmi obchodnoprávnych vzťahov,

zakladanie obchodných spoločností (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť) vrátane poradenstva pri výbere vhodnej právnej formy obchodnej spoločnosti, vypracovania úplnej dokumentácie nevyhnutnej pre založenie a vznik obchodnej spoločnosti, zabezpečenia potrebných oprávnení k podnikaniu (osvedčenie o živnostenskom oprávnení a pod.), podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra a zastupovania klientov pri jednotlivých právnych úkonoch súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti,

zmeny v obchodných spoločnostiach (zvýšenie, zníženie základného imania, prevod obchodného podielu, odvolanie a menovanie konateľa, člena predstavenstva a dozornej rady, zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti, rozdelenie obchodnej spoločnosti, zlúčenie a splynutie obchodných spoločností a iné) vrátane poradenstva pri výbere vhodného riešenia danej situácie, vypracovania úplnej dok (polovičné súdny poplatky) a zastupovania klientov pri jednotlivých právnych úkonoch,

poskytovanie iných právnych rád v rámci agendy obchodných spoločností a družstva (rozdelenie zisku, príprava podkladov k valnému zhromaždeniu, členskej schôdzi, vznik a zánik členstva v družstve a iné),

predaj spoločností (platca DPH),

– zriadenie virtuálneho sídla,

– zápis do Registra partnerov verejného sektora,

– poskytovanie právnych rád pri zriaďovaní a prevádzke internetového obchodu (e-shopu)

– vypracovanie dokumentácie GDPR

 

občianske právo:

komplexné právne poradenstvo v občianskoprávnych veciach vrátane vypracovania právnych rozborov, zmlúv (napr. kúpne, zámenné, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecných bremien, zmluvy o nájme a podnájme bytov, nebytových priestorov, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva a iné zmluvy na zabezpečenie záväzkov, zmenky, komisionárske zmluvy, poistné zmluvy, zmluvy o postúpení pohľadávok, dohody o urovnaní a iné), vymáhania splnenia záväzkov z občianskych záväzkových vzťahov (napr. vymáhanie peňažných pohľadávok, uplatňovanie nárokov na náhradu škody, náhradu za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia, stratu na zárobku, stratu na dôchodku, náhradu účelných nákladov spojených s liečením, vydanie bezdôvodného obohatenia a iné) s dôrazom na vymáhanie peňažných pohľadávok v cezhraničných sporoch zjednodušeným a zrýchleným konaním o európskom platobnom rozkaze,

– právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veciach rodinných (rozvod manželstva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výkon rodičovských práv a povinností, osobná starostlivosť o maloleté deti, výživné, schvaľovanie právnych úkonov maloletých súdom, určenie a zapretie materstva, otcovstva a iné), dedičských (závet, vydedenie, žaloba o vydanie dedičstva a iné ), ochrany vlastníckeho práva (vyvlastnenie, žaloba na vydanie veci, o vypratanie veci, o zdržanie sa neoprávnených zásahov do výkonu vlastníckeho práva a iné), ochrany osobnosti (žaloba na ochranu osobnosti, náhrada nemajetkovej morálnej ujmy a iné), ochrany práv spotrebiteľov (napr. neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, podomový predaj, zásielkový predaj…)  a v iných oblastiach občianskeho práva,

– komplexné právne poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností (pozemky, stavby, byty, nebytové priestory),

– zastupovanie klientov v konaniach o občianskoprávnych veciach pred súdmi a orgánmi verejnej moci ako i pri rokovaniach s inými účastníkmi občianskoprávnych vzťahov

 

exekúcia:

– právne poradenstvo vrátane zastupovania klientov v exekučnom konaní (napr. vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie, vylúčenie vecí z exekúcie, odklad a zastavenie exekúcie a iné)

 

trestné právo:

– kvalifikované spisovanie trestných oznámení,

obhajoba osôb v trestnom konaní s akcentom na účelné využívania prostriedkov a spôsobov obhajoby,

zastupovanie poškodeného, ktorému bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jeho iné zákonom chránené práva alebo slobody, vrátanie zastupovania poškodeného pri uplatňovaní jeho nárokov na náhradu škody v trestnom konaní, ktorá mu bola spôsobená trestným činom

 

správne právo:

– poskytovanie právneho poradenstva klientom v priestupkovom konaní, v stavebnom konaní (napr. povoľovanie stavieb a ich zmien, údržba stavieb a ich odstránenie, dodatočné povolenie stavby, vyvlastnenie a iné), v katastrálnom konaní (napr. podávanie návrhov na vklad práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností a iné), v matričnom konaní (napr. zmena mena, priezviska a iné), vo veciach živnostenského podnikania (napr. ohlásenie živností pre fyzické a právnické osoby, pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby, pri premene obchodnej spoločnosti a iné), vo verejnom obstarávaní (napr. zadávanie zákaziek, súťaž návrhov a iné) a v iných oblastiach správneho práva,

– poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov v súdnych konaniach o žalobách alebo opravných prostriedkov, ktorými súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy (napr. žaloby proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy a iné)

 

pracovné právo:

– právne poradenstvo vrátane zastupovania klientov v pracovnoprávnych vzťahoch, napr. uzavretie, zmena a skončenie pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odstupné, spory o zaplatenie mzdy, o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, zodpovednosť zamestnanca za škodu, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, uplatňovanie nárokov na náhradu škody a iné

 

konkurzné právo:

– vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, vypracovanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie, prihlasovanie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, zastupovanie klientov na schôdzi veriteľov, v sporoch o pravosť prihlásenej pohľadávky a v sporoch o vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstát, oddlženie dlžníkov – fyzických osôb  a iné

 

právo priemyselného a duševného vlastníctva:

– autorské právo, práva súvisiace s autorským právom, práva z ochrannej známky a iné (napr. licenčné zmluvy na použitie autorského diela, zápis ochrannej známky a obnova zápisu ochrannej známky v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, prevod, prechod ochrannej známky, licenčné zmluvy na používanie ochrannej známky a iné)

 

rozhodcovské konanie:

– právne poradenstvo vrátane zastupovania klientov v rozhodcovskom konaní, napr. podanie žaloby na rozhodcovský súd, vypracovanie žalobnej odpovede, účasť na ústnom pojednávaní, podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku a iné

 

štátne právo:

– právne poradenstvo vrátane zastupovania klientov v oblasti štátneho práva, napr. registrácia, vznik a zánik občianskeho združenia a iné

 

právne služby vo veciach obcí a miest:

– právne poradenstvo vo veciach miest a obcí,  napr. pri úkonoch súvisiacich so správou obcí, miest, pri úkonoch súvisiace s riadnym hospodárením s majetkom obcí a miest vrátane majetku vo vlastníctve štátu prenechaným obciam a mestám do užívania, pri určovaní zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, mesta, pri rokovaniach obecného a mestského zastupiteľstva, pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení, pri zakladaní oblastných organizácií cestovného ruchu a iné

 

 a iné právne služby a oblasti právnej praxe